Wanita

เกี่ยวกับวานีตา

สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ดำเนินมากว่า 13 ปี ส่งผลกระทบมากมายต่อคนในพื้นที่ หนึ่งในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบคือผู้หญิง ซึ่งพวกเธอต้องปรับตัวเป็นอย่างมากกับบทบาทของตนที่เปลี่ยนไปเมื่อสถานภาพของตัวเองเปลี่ยนแปลง จากแม่บ้านที่ดูแลความเรียบร้อยของสมาชิกในครอบครัว มาเป็นหัวเรือใหญ่ที่ต้องแบกรับภาระการหารายได้หลักมาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว

ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมวานีตาเกิดขึ้นมาจากความเชื่อที่ว่า ควรมีการสร้างพื้นที่ในการสื่อสารที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงสินค้าที่มาจากกลุ่มอาชีพผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ในมิติทางสังคมและการเงินไปพร้อม ๆ กับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมวานีตาจึงคัดเลือกและรวบรวมสินค้าคุณภาพจากกลุ่มผู้หญิง ซึ่งในขณะนี้เราได้ทำงานร่วมกับกลุ่มอาชีพผู้หญิงจำนวน 56 กลุ่ม 56 ชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลามาไว้ด้วยกันในแคตตาล็อกเล่มนี้ เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้